NGTech Bilgi ve İletişim Tek. Limited ŞİRKETİ

WEB SİTESİ TALEP VE ŞİKAYET AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla NgTech Bilgi ve İletişim Teknolojileri LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.

NgTech olarak, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; NgTech olarak aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla www.ngtech.com.tr  internet sitesinde bulunan NgTech Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasında ayrıntılı olarak belirtilen kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuat kapsamında NgTech Veri Sorumlusu sıfatıyla, web sitesini ziyaret eden kullanıcılar için aldığı kişisel veriler;

 • Ad soyad,
 • E-Mail iletişim bilgisi,
 • Telefon bilgisi,
 • Konu ile ilgili talep ve görüşler bilgileri alınmaktadır.
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması,
 • Talep / şikayetlerin takibi,
 • Ürün pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla alınmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İşlenen ‘’Ad soyad kimlik bilgisi, e-mail ve telefon iletişim bilgisi ve talep görüşleriniz’’ 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. Maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” doğrultusunda alınacaktır. Gelen talep ve görüşleriniz web sitesi yoluyla elde edilip kanuna uygun muhafaza edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

İşlenen kişisel verileriniz yurt içindeki;

 • Söz konusu kişisel verileriniz ancak hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde anlaşmalı kurum avukatı, adli makamlar, yetkili kamu kurumlarına istenmesi halinde paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA EDİLMESİ

Şirketimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Bu kapsamda meşru menfaatler doğrultusunda işlenen kişisel veriler belirtilen amaç ve yöntemlerle 5 yıl boyunca işlenecek ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.

Saklama ve imha işlemleri ve süreleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için www.ngtech.com.tr adresindeki NgTech Veri Saklama ve İmha Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
 •  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep        etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre NgTech Başvuru Formu’nu doldurarak NgTech Bilgi ve İletişim Teknolojileri LTD. ŞTİ. (NgTech) Barbaros Mahallesi, Begonya Sokak, Alive Tower, No: 7/12, Ataşehir/İstanbul adresine yazılı olarak, “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla ngtech@hs02.kep.tr adresine veya elektronik posta üzerinden kvkk@ngtech.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alınabilecektir.